Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin

Regulamin Obiektu i warunki rezerwacji

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został sporządzony przez Dobry Hotel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.  (dalej: „Usługodawca”), określa zasady funkcjonowania obiektu i świadczenia usług noclegowych, zasady dokonywania rezerwacji miejsca noclegowego oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Serwis internetowy prowadzony pod adresem:  www.seapremiumapartmentspl. Usługodawca jest operatorem obiektu.
 2. Gość oraz Usługodawca zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Realizacja Usług oraz pobyt Gościa w obiekcie odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.

II. Definicje

 1. Gość - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która korzysta z Usług świadczonych przez Usługodawcę zgodnie z zapisami Regulaminu.
 2. Usługi - każda z usług świadczona zgodnie z Regulaminem, w tym zwłaszcza usługi hotelarskie świadczone w ramach obiektu oraz usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 3. Serwis - strona internetowa umożliwiająca rezerwację miejsca hotelowego on-line, za pomocą Systemu rezerwacyjnego.

III. Rodzaj i zakres oferowanych i świadczonych Usług

 1. Usługodawca świadczy usługi noclegowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, usługi obejmują w szczególności:
 • wynajem apartamentów,
 • usługi gastronomiczne,
 • wynajem miejsca parkingowego.

2. Możliwość rezerwacji miejsca noclegowego jest dostępna:

 • pozprzez System rezerwacji - interaktywny formularz udostępniany przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu, umożliwiający dokonanie rezerwacji miejsca noclegowego w obiekcie dostępnym w Systemie,
 • drogą telefoniczną wykorzystując do tego celu numer telefonu Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • drogą poczty elektronicznej wykorzystując do tego adres poczty elektronicznej Usługodawcy dostępny w serwisie,
 • osobiście - w recepcji obiektu.

3. Płatności – Serwis zapewnia Gościowi możliwość dokonania płatności z tytułu rezerwacji miejsca hotelowego online poprzez współpracę z serwisem tPay. W przypadku dokonania rezerwacji w inny sposób niż poprzez System rezerwacji, płatność możliwa jest także gotówką, przelewem lub kartą płatniczą i kredytową. 

4. Usługodawca akceptuje następujące karty płatnicze:

 • przy płatnościach On-Line: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express,
 • przy płatnościach bezpośrednio w hotelu: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, American Express.

5. W ramach funkcjonowania obiektu świadczone są usługi noclegowe zgodnie z przyznaną kategorią i standardem obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości świadczonych usług Gość proszony jest o zgłoszenie ich w recepcji obiektu w trakcie pobytu, co umożliwi niezwłoczną reakcję Usługodawcy.

6. W ramach funkcjonowania obiektu Usługodawca zapewnia w szczególności: 

 • pobyt Gościa w obiekcie, w tym poszanowanie danych osobowych Gościa zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną;
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w obiekcie;
 • sprzątanie pokoju (w godz. 8:00 - 15:30) oraz usuwanie usterek podczas nieobecności Gościa, a w czasie Jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie;
 • sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, obiekt dołoży starań, aby w miarę możliwości złagodzić powstałe niedogodności; w przypadku naprawy uszkodzeń, Gość zrzeka się roszczeń i praw do rekompensaty.

7. Ponadto, na życzenie Gościa, w ramach funkcjonowania obiektu, Usługodawca świadczy m.in. następujące usługi dodatkowe:

 • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą;
 • budzenie o określonej godzinie;
 • przechowywanie w sejfie przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w obiektu, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego;
 • przechowywanie bagażu (obiektu może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz odmówić przyjęcia na przechowanie rzeczy nie mających cech bagażu osobistego);
 • zamawianie usługi transportowej;
 • przyjmowanie rezerwacji na usługi fitness;
 • płatny room-service.

IV. Regulamin funkcjonowania obiektu

 1. Pokój w obiektu wynajmowany jest na doby. Doba  rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Jeżeli Gość, wynajmując apartament, nie określi czasu pobytu, przyjmuje się jedną dobę wynajmu pokoju.
 3. Na życzenie Gościa i w miarę posiadanych możliwości, Obiektu za dodatkową opłatą może wydłużyć dobę noclegową.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu lub wydłużenia doby noclegowej Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10:00 w dniu pierwotnego wyjazdu. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. W sytuacji, gdy Gość nie opuści pokoju po upływie doby noclegowej, Usługodawca zastrzega sobie prawo do komisyjnego spakowania rzeczy Gościa przez co najmniej dwóch przedstawicieli obiektu, przy czym jednym z nich musi być Dyrektor lub Kierownik działu recepcji. Rzeczy tak spakowane znajdą się w depozycie obiektu i będą do odbioru w recepcji.
 6. Przedmioty pozostawione w apartamencie po wyjeździe Gościa będą odesłane na adres wskazany przez Gościa – na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji obiekt przechowuje pozostawione rzeczy przez okres roku.
 7. Życzenie skrócenia pobytu musi zostać zgłoszone przez Gościa w recepcji obiektu najpóźniej do godziny 18:00 na dzień przed planowanym skróceniem pobytu. W przeciwnym razie kolejną dobę noclegową uznaje się za rozpoczętą, chyba że regulamin wykupionej przez Gościa oferty stanowi inaczej.
 8. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, bez uprzedniego meldunku osoby trzeciej w recepcji, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Osoby niezameldowane w obiekcie przebywać mogą w apartamncie po uprzednim poinformowaniu recepcji obiektu, tylko w godzinach 6:00 – 22:00.
 10. Po zameldowaniu w obiekcie, Gość powinien zapoznać się z wyposażeniem apartamentu oraz zachować go w stanie nienaruszonym, w przypadku zauważenia szkód Gość winien niezwłocznie zawiadomić recepcję obiektu. W przypadku braku informacji i stwierdzeniu usterek przez personel obiektu, Gość zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej za powstałą szkodę.
 11. Gość ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu obiektu wyrządzone przez siebie, osoby, za które ponosi odpowiedzialność oraz osoby go odwiedzające.
 12. Gość zobowiązany jest do opłacenia kosztów swojego pobytu oraz wszelkich zamówionych lub wykorzystanych usług i towarów najpóźniej przy wymeldowywaniu się z obiektu. W przypadku nieuregulowania wszystkich należności związanych z pobytem Usługodawca jest uprawniony do obciążenia Gościa za wszelkie zrealizowane na jego rzecz usługi i towary.
 13. Obiekt ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa w zakresie określonym odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 14. Wartościowe przedmioty, pieniądze i dokumenty powinny być przechowywane w zamkniętym sejfie, znajdującym się w pokoju lub w depozycie w recepcji. W przypadku pozostawienia wartościowych przedmiotów poza sejfem, Obiekt nie ponosi za nieodpowiedzialności.
 15. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 6:00.
 16. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. W obiekcie obowiązuje zakaz palenia. W przypadku naruszenia zakazu Gość obiektu może zostać obciążony karą umowną w wysokości 500 PLN za każde stwierdzone naruszenie zakazu a także zobowiązuje się pokryć koszty nieuzasadnionego wezwania służb powiadomionych automatycznie przez system przeciwpożarowy.
 17. Każdorazowo, opuszczając apartament, Gość ma obowiązek należycie go zabezpieczyć, aby dostęp osób trzecich nie był możliwy. W czasie nieobecności Gościa w apartamentu, okna i drzwi muszą pozostać zamknięte.
 18. W wypadku zauważenia pożaru należy w miarę możliwości zawiadomić o zagrożeniu personel obiektu i skierować się do wyjścia zgodnie z instrukcją wskazującą kierunek ewakuacji. Do czasu przybycia straży pożarnej odpowiedzialność za ewakuację osób znajdujących się w obiekcie ponosi personel.
 19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju (np. grzałka, kuchenka elektryczna itp.).
 20. Obiekt posiada możliwość pobrania opłaty miejscowej w kwocie zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 21. Usługodawca nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
 22. Obiekt jest monitorowany.

V. Rezerwacja miejsca noclegowego

 1. Rezerwacja miejsca noclegowego dostępna jest:
 • poprzez System rezerwacji,
 • drogą telefoniczną,
 • drogą poczty elektronicznej,
 • osobiście w recepcji obiektu.

2. W celu dokonania rezerwacji konieczna jest akceptacja Regulaminu, podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji usług (takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, termin pobytu, wskazanie sposobu zapłaty) oraz opłacenie w części albo w całości kosztów pobytu – w zależności od regulaminu danej oferty lub indywidualnych uzgodnień. W przypadku, gdy regulamin danej oferty nie wymaga opłacenia w jakiejkolwiek części kosztów pobytu przed rozpoczęciem pobytu, Usługodawca nie gwarantuje Gościowi rezerwacji miejsca noclegowego. Gość jest uprawniony do podawania jedynie kompletnych i poprawnych danych. Gość przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zakazane jest dostarczanie do Serwisu i Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

3. W przypadku dokonywania rezerwacji za pośrednictwem Systemu rezerwacyjnego oprócz warunków wskazanych w ust. 2 konieczne jest potwierdzenie dokonania rezerwacji poprzez naciśnięcie przycisku „Rezerwuję i płacę” oraz dokonanie zapłaty poprzez system Tpay lub podczas pobytu w obiekcie, jeżeli taka metoda jest dostępna.

4. W czasie rezerwacji Usługodawca informuje o:

 • głównych danych dotyczących rezerwacji, zgodnych z treścią danych przekazanych przez Gościa oraz o cenie usług,
 • danych identyfikujących Usługodawcę,
 • braku prawa odstąpienia przez Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego od umowy o świadczenie usług hotelowych stosownie do art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • konieczności dodatkowej płatności za usługi nie objęte rezerwacją, w przypadku zamawiania przez Gościa dodatkowych usług podczas pobytu w obiektu.

5. Po dokonaniu rezerwacji za pomocą Systemu rezerwacji lub drogą poczty elektronicznej Usługodawca prześle Gościowi potwierdzenie jej dokonania wraz z informacjami o których mowa w ust. 4 powyżej na wskazany przez Gościa adres poczty elektronicznej. W przypadku rezerwacji dokonywanej telefonicznie lub osobiście wskazane w ust. 4 informacje zostaną przekazane Gościowi w trakcie dokonywania rezerwacji lub w inny ustalony z Gościem sposób.

VI. Rezygnacja z rezerwacji miejsca noclegowego

 1. Rezygnacja z dokonanej przez Gościa rezerwacji powinna nastąpić w ten sam sposób, w który została dokonana.
 2. Rezygnacja z rezerwacji miejsca noclegowego jest możliwa najpóźniej na jeden dzień przed deklarowanym dniem rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu do godz. 12.00, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej.
 3. W przypadku rezygnacji po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub niestawienia się przez Gościa w obiekcie w deklarowanym dniu rozpoczęcia zarezerwowanego pobytu, Gość będzie zobowiązany do zapłaty opłaty rezerwacyjnej, chyba, że rezerwacja została dokonana w ramach oferty, której regulamin stanowi inaczej.
 4. Opłata rezerwacyjna stanowi należność za pierwszą niewykorzystaną dobę noclegową wszystkich zarezerwowanych przez Gościa pokoi, chyba, że warunki danej oferty stanowią inaczej. W przypadku rezerwacji dokonanej w ramach w ramach ofert bezzwrotnych (na przykład HOT DEAL) opłata rezerwacyjna stanowi należność za wszystkie niewykorzystane doby noclegowej wszystkich zarezerwowanych przez Gościa.
 5. W przypadku prawidłowo dokonanej rezygnacji Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezygnacji dokona zwrotu dokonanej przez Gościa zapłaty po potrąceniu opłaty rezerwacyjnej, jeżeli tak stanowiły warunki oferty na podstawie, której rezerwacja została dokonana.
 6. Kod DHSPEC uprawnia do 15% zniżki na nocleg przy rezerwacjach bezpośrednich dla ofert Hot Deal i Cena Dnia.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu spowodowane okolicznościami, na które Usługodawca nie ma wpływu mimo zachowania należytej staranności.
 2. Usługodawca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zawieszenia lub zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody, w tym obejmujące utracone korzyści, poniesione w wyniku korzystania przez Gości z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do Gościa będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

VIII. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Zasoby informacyjne i cała pozostała zawartość Serwisu, taka jak teksty, grafiki, logotypy, przyciski, obrazki stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione przez polskie oraz międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej, w szczególności przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Reklamacje

 1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu i wykonywaniem Usług przez Usługodawcę niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Wszelkie reklamacje, zawierające dane Gościa, tj. imię i nazwisko, wraz z adresem poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, należy składać za pośrednictwem adresu kontaktowego dostępnego na stronie głównej serwisu w zakładce „Kontakt” lub pisemnie na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli reklamacja dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną i nie może zostać rozpatrzona w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi Gościa o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

X. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach Gość zostanie poinformowany poprzez informację na stronie internetowej Usługodawcy. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Gościem, niebędącym konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Komfortowe apartamenty

Blisko morza i centrum

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez DOBRY HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, Falista 7, 81-331, Gdynia Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane